FESTA DO PAN DE NEDA BASES CONCURSO DO CARTEL ANUNCIADOR DA XXIX FESTA DO PAN DE NEDA

FESTA DO PAN DE NEDA
BASES CONCURSO DO CARTEL ANUNCIADOR DA
XXIX  FESTA DO PAN DE NEDA. 
PRIMEIRA.- Participantes.
Poderán participar no concurso todas aquelas persoas interesadas no mesmo, individualmente ou en equipo.
SEGUNDA.- Temática, características técnicas, rotulación e lema.
A.- Temática:
O asunto das obras deberá ter en conta a festa que tratan de anunciar:
XXIX FESTA DO PAN DE NEDA.
Os traballos deben ser orixinais e inéditos, sen que fosen presentados noutros concursos e non supoñan en todo, ou en parte, copia ou  plaxio das obras publicadas propias ou  doutros artistas. As e os autores serán responsables, ante o Concello e fronte a terceiros, do cumprimento do establecido nestas bases.
B.- Características técnicas:
Serán de concepción e técnicas libres, sempre que sexa posible a súa reproducción.
Os carteis presentaránse en soporte dixital e en formato PDF, JPG ou similar. O seu formato de deseño deberá axustarse para que se poidan reproducir en vertical e cun tamaño A3.
A persoa ou persoas  gañadoras deberán aportar posteriormente, no correspondente soporte magnético, todos os ficheiros necesarios para a correcta impresión do seu cartel. A non aportación da documentación necesaria para a correcta impresión dará orixe a descalificación. 
C.- Rotulación:
Os carteis conterán a seguinte lenda, en galego:
XXIX FESTA DO PAN DE NEDA
FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA
3 de setembro de 2017
En todos os carteis constará tamén o texto e escudo do Concello de Neda e os logotipos da Deputación Provincial da Coruña e Xunta de Galicia, Pan de Neda e Abanca. Non se admitirán os traballos que conteñan erratas na rotulación.
D.- Lema:
No formato dixital presentado figurará o ficheiro  co nome do lema que servirá para preservar a identidade da ou do autor ata o fallo do Xurado. Non se admitirá outro tipo de identificación.
Cada concursante poderá presentar como máximo dous traballos, cun lema diferente para cada un deles.
TERCEIRA.- Premios.
Estableceráse un único premio de 200 €.
CUARTA.- Presentación.
Abriráse o prazo o 25 de maio e finalizará o 23 de xuño, ás 14 horas.
Os traballos  presentaránsen  ou  enviaránsen debidamente embalados ao Concello de Neda (REF: CONCURSO CARTEL FESTA DO PAN), sito en Avda. de Alxeciras, 34 15510 Neda (A Coruña), de luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 horas, onde se expedirá recibo acreditativo da súa presentación.
Presentaránse dous sobres  pechados por cada cartel coas seguintes características:
SOBRE 1. Nel introduciráse o soporte dixital cun deseño por cartel e, en papel, figurarán os ficheiros dixitais remitidos e aqueles datos que o autor ou autora considere convinte especificar para a súa correcta lectura. Nunca se introducirá nin neste sobre, nin tampouco deberá figurar no soporte dixital, información que permita calquera identificación  da persoa.
Soamente se empregará un sobre para cada cartel. No exterior do mencionado sobre porá “Concurso de Carteis 2017. Soporte dixital” e aparecerá, en letras maiúsculas, o mesmo lema que figure na obra presentada, sen constar alusión alguna que permita identificar o ou á concursante.
Será causa de exclusión do concurso o incumprimento desta norma ou adxuntar máis dun deseño por sobre.
SOBRE 2. Tamén pechado, introduciráse o nome e apelidos da persoa/as concursante, domicilio/s e teléfono/s  de contacto, correo electrónico  e unha declaración firmada indicando que o traballo é orixinal e inédito. Igualmente, se se trata de concursantes menores de idade, deberá incluirse a autorización dos pais e nais ou representante /es legais da/do menor. No exterior do sobre indicado porá “Concurso de Carteis 2017. Datos Persoais” e aparecerá  en letras maiúsculas, o mesmo lema que figure noutro sobre e na obra presentada, sen constar no exterior alusión alguna que permita identificar á ou o concursante. Será causa de exclusión do concurso o incumprimento desta norma.
Nas obras enviadas por correo ou axencia de transportes faráse constar o día e a hora da súa entrega, sen que exista mención alguna da persoa remitente. 
QUINTA. Xurado.
1. A selección e concesión dos premios do Concurso, realizaráse a proposta dun Xurado  que estará constituido da seguinte forma:
Presidente:  Angel alvariño Saavedra. Alcalde do Concello de Neda
Vogais:
Cristina bouza Bellón. Concelleira de Turismo.
Manuel Gómez Santos. Deseñador Gráfico.
Leandro Lamas. Artista.
Secretario:
Actuará coma tal o Secretario Municipal do Concello ou a persoa na que él delegue.
2.  O 26 de xuño  o Secretario, en presenza do Presidente, procederá á apertura dos Sobres número 1 que conteñen o Soporte Dixital, e á comprobación de que existe toda a documentación  referida nas bases precedentes e terá a custodia da documentación presentada, elaborará unha lista cos lemas admitidos  e excluídos, da que dará conta ao Xurado na súa primeira reunión que será o mesmo 26 de xuño.
O Secretario quedará coa custodia dos Sobres número 2.
O Xurado constituiráse e reuniráse ao obxecto de emitir o seu fallo.
3. O Presidente poderá considerar válidamente constituído o Xurado cando
asista a maioría absoluta das persoas convocadas.
4. O xurado, para formular a súa proposta de concesión de premio, valorará, ademáis da concepción, a súa calidade gráfica ou plástica, a súa eficacia anunciadora ou informativa e as súas condicións de reproducción.
5. No caso de non ter calidade suficiente o concurso poderá quedar deserto.
6. As decisións do Xurado serán, en todo caso, inapelables. Os e as concursantes, polo mero feito de participar neste concurso, renuncian expresamente ao exercicio de todo tipo de reclamacións contra a resolución daquel.
7. O Xurado elevará ao órgano municipal competente a proposta de premio que corresponda outorgar, en base  a dita proposta, dictaráse resolución municipal na que se reflexe citado o premio.
8. As decisión do Xurado faráse pública, xunto cos nomes das persoas que o compoñen,  no Taboleiro de Edcictos, na páxina web  e o Facebook  deste Concello, sen perxuízo da correspondente notificación ás /os gañadores do concurso. 
SEXTA.- Traballos premiados.
1. Os traballos premiados quedarán en propiedade exclusiva do Concello de Neda puidendo ser reproducidos  para anunciar a festa que trata de difundir e facer uso promocional do mesmo que estime conveniente, con mención do seu autor/a ou autores/as.
2.  O Concello queda facultado para introducir alguna modificación nos carteis premiados se existe alguna dificultade técnica para a súa impresión ou para introducir algún texto ou logotipo que non figure inicialmente nestas  bases.
3. A entrega do premio será presencial (en caso de non poder asistir, deberá acudir alguén en representación) e terá lugar o mesmo día da Festa, tras finalizar o pregón. 
SÉPTIMA.- Traballos non premiados
1. Os traballos non premiados poderán ser recollidos ou reclamados previa solicitude dos seus autores/as, dentro dos 30 dás seguintes á celebración da Festa do Pan de Neda.
2. Se no prazo indicado non se retirasen, entenderáse que as autores/es renuncian a súa propiedade a favor do Concello de Neda, quen poderá destruílos ou darlles o destino que considere máis conveniente, que poderá incluír a súa edición ou impresión por parte deste Concello.
3. Os traballos non premiados permanecerán expostos ao público no mesmo recinto e durante a celebración da Festa do Pan de Neda. 
OCTAVA.- Publicidade
A convocatoria e as súas bases, así como os sucesivos  anuncios  relativos ao concurso, publicaránse no Taboleiro  de edictos do Concello, páxina web, prensa, redes sociais. Así mesmo, as bases poderán recollerse nas oficinas do primeiro andar deste Concello. 
NOVENA.-Normas finais
1. O feito de participar no concurso implica o coñecemento e aceptación por todas as persoas concursantes das presentes bases; motivo polo cal non poderán impugnalas unha vez formalizada a presentación.
2. Os órganos competentes, en cada caso, quedarán facultados para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios para o bo orde do concurso, en todo o non previsto nestas Bases.