Novas


Aberto o prazo de inscrición nos cursos do Programa Integrado de Emprego de Galicia dirixidos a mulleres desempregadas

 A Xunta de Galicia concedeu á A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol unha nova edición do Programa Integrado de Emprego de Galicia. A administración autonómica e o Servicio Público de Empleo Estatal financian esta convocatoria con 225.000 euros sobre os 250.000 do custo total. Vai dirixida a mulleres en situación de desemprego empadroadas nos Concellos de Neda, Cedeira, Valdoviño, Narón, Fene, Cabanas, Ares e Mugardos  que cumpran algún dos seguintes requisitos:

 
-certificado de discapacidade
-risco de exclusión social e beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia
-vítimas de violencia de xénero
-menores de 30 anos con baixa cualificación
-menores de 30 anos cualificadas
-maiores de 45
-perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción (RAI)
-inmigrantes
 
As mulleres interesadas en ampliar información ou inscribirse no programa poderán solicitalo no departamento municipal de Servizos Sociais de Neda (981 38 00 39). Así mesmo tamén poden consultar toda a información na páxina web da Mancomunidade www.comarcaferrolterra.es, na que se poden descargar a folla de solicitude. Esta deberá ser cuberta e enviada ao correo electrónico piemancomunidade@ferrol.es ou deixala presencialmente no departamento municipal de Servizos Sociais de Neda ou no Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz (Avenida do Mar, 115. A Gándara. Narón). O prazo de solicitude vai dende hoxe, día 18, ata o 25 de novembro, ambos inclusive. Posteriormente as mulleres inscritas serán chamadas a unha entrevista de cara a facer a selección final de participantes no programa.
 
O Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 2020/2021 ten unha duración de 12 meses e o seu obxectivo principal é achegar ferramentas ás participantes de xeito que melloren a súa empregabilidade e, por tanto, a inserción laboral. Os medios que se utilizan para a consecución do obxectivo son moi diversos e adaptados ao perfil de cada persoa. Deste xeito, conxugaranse accións individuais co persoal técnico do programa (orientación laboral, asesoramento, itinerarios personalizados de inserción) con accións formativas tanto cualificantes (atención sociosanitaria, administración, comercio e loxística, peixaría, carnizaría...) como de tipo transversal (preparación para as competencias clave, informática, idiomas, habelencias sociolaborais, talleres de busca de emprego, talleres de entrevista...). O persoal técnico tamén abordará a prospección laboral de xeito que en todo momento manterá contactos coas empresas da contorna de cara a coñecer as necesidades do mercado, as posibles ofertas de emprego e poñelas en contacto coas usuarias do programa. O obxectivo mínimo de inserción laboral do Programa Integrado de Emprego deste ano é do 35%.
 
É importante subliñar que todas estas accións se apoiarán con medidas que permitan a participación das usuarias, de xeito que aquelas que teñan menores ou persoas con discapacidade ao seu cargo (e non dispoñan de recursos de apoio) poderán beneficiarse dun servizo de conciliación. Así mesmo, terán dereito a percibir unha bolsa de 7 euros por día de asistencia ás accións do programa.
 
Esta metodoloxía permite que as participantes amplíen non só a súa cualificación senón que, ao mellorar o coñecemento de si mesmas e do propio mercado laboral, poidan adquirir formación que lles sirva para que a súa busca de emprego sexa máis eficiente e efectiva.


O Concello de Neda convida á veciñanza a coñecer as vantaxes da compostaxe doméstica

 O Concello de Neda arranca este venres 20 de novembro a campaña divulgativa que acompañará a implantación do programa de fomento da compostaxe doméstica. Un programa articulado para a participación de 125 veciños e veciñas que recibirán de forma completamente gratuíta os medios materiais para a elaboración de compost. Así, este venres, aqueles que estean interesados en coñecer máis polo miúdo o proxecto e solventar as súas dúbidas poderán achegarse á carpa informativa que o Concello instalará na explanada do Centro de Saúde en horario de 9,30 a 11,30 horas.

Ademais, e no marco da mesma campaña de difusión, ese día, pero de 12 a 14 horas, o CEIP de Maciñeira acollerá tamén unha carpa informativa onde mestres e escolares adquirirán as pautas precisas para a elaboración de compost a pequena escala.

Non serán as únicas accións de difusión, xa que nas próximas semanas organizaranse novas iniciativas neste sentido e avanzaranse prazos de inscrición no programa.
 
Coa posta en marcha desta iniciativa, ademais de permitir a reciclaxe dos residuos en orixe, reduciranse as cantidades de lixo a depositar nos contedores convencionais, cos conseguintes beneficios ambientais, económicos e sociais. En cuestión de cifras, co proxecto de compostaxe doméstica a implantar evitarase verter anualmente ao sistema aproximadamente 40 toneladas de biorresiduos (un 5% dos residuos orgánicos que se xeran) acadando unha redución de 0,20 toneladas anuais de CO2.
 
Concello e Xunta, a través do programa FEDER 2014-2020, cofinancian o proxecto.


O Concello activa “En positivo contra a violencia”

 No marco da conmemoración do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, o Concello de Neda activa a iniciativa “En positivo contra a violencia”. A través da mesma, convídase á veciñanza a compartir as súas frases con mensaxes positivas para facer sentir ás mulleres vítimas de violencia machista que contan co apoio de toda a sociedade. Todas as mensaxes subiranse ás redes sociais do Concello e, entre as recibidas, sortearanse lotes de libros.

Poderán participar as persoas empadroadas en Neda ou que cursen os seus estudos no IES Fernando Esquío, e establécense as seguintes categorías: xuvenil (de 12 a 18 anos, ambas as dúas incluídas) e adultos (a partir dos 18 anos).

Así mesmo, deben enviar ao correo cultura@neda.gal ou whatsapp 650 484 521 a frase en positivo xunto aos datos persoais (nome e apelidos, enderezo, DNI e idade) e o prazo abrirase mañá mércores e pecharase o luns 23 de novembro. Ademais, é necesario presentar, vía mail ou de xeito presencial na Casa da Cultura, o documento cuberto de autorización de uso de datos e imaxes, así como unha autorización expresa para a participación dos menores, de ser o caso. Un e outro documento pode descargarse da web municipal ou recollerse na Casa da Cultura de 9 a 13 e de 16 a 20 horas de luns a venres.


Teatro do Atlántico trae este venres á Casa da Cultura de Neda “Dúas donas que bailan”

 O ciclo “Tempo para o teatro” que impulsa o Concello de Neda co apoio da Deputación da Coruña continuará este venres 20 de novembro no salón de actos da Casa da Cultura coa obra “Dúas donas que bailan”, da compañía Teatro do Atlántico. A representación desta traxicomedia dará comezo ás 20 horas e o aforo está moi limitado polas medidas de prevención fronte á covid-19 para ofrecer unha cultura segura. Así, as entradas, ao prezo único de 2 euros, poderán mercarse na Casa da Cultura a partir de mañá martes, en horario de 10 a 13 e de 16 a 20 horas.

 “Dúas donas que bailan”, obra escrita polo catalán Josep María Benet i Jornet,  xunta no escenario a María Barcala e María Ángeles Iglesias. A proposta, non exenta dun humor negro, fai un percorrido polas “duras paisaxes” que conforman a sociedade actual: a soidade na vellez, o Alzheimer, o desencontro xeracional, a especulación inmobiliaria…O Concello de Neda somete a consulta pública a modificación da ordenanza reguladora das actividades extractivas de madeira

O Concello de Neda plantea unha modificación da ordenanza reguladora das actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais do termo municipal. A grandes rasgos, establece a obriga de presentar a comunicación previa como mínimo con 10 días hábiles de antelación e cos datos e a documentación completa, incluída a fianza depositada. Tamén, a obriga de limpar a zona e vías ao final de cada día e ao rematar definitivamente os traballos, así como comunicar ao Concello a conclusión destes. E, a maiores, modifica os criterios para establecer a cuantía das fianzas, evitando priorizar o volumen de madeira que se prevé cortar e permitindo sumar predios nunha mesma comunicación previa. Ademais, contémplase a posibilidade de acollerse a unha fianza anual fixa para aquelas empresas con alta actividade extractiva.

 
Nesta liña, e co fin de solicitar a opinión dos suxeitos e organizacións potencialmente afectados pola futura norma, o Concello somete a modificación a consulta pública previa por espazo de 10 días hábiles. Os cambios poden consultarse na web municipal.
 
A aplicación desta ordenanza que, a pesares do seu título non regula a actividade extractiva de madeira senón certas consecuencias dela, ten alertado sobre os aspectos que son mellorables, tanto para as empresas do sector como para o interese público.
 
Así, os problemas cotiáns xorden respecto da fianza e da reparación dos camiños e vías despois de rematar os traballos. Ata agora, á hora de calcular a fianza esixíase a continuidade física das parcelas para que se puideran considerar cubertas pola mesma garantía. Así,
calquera descontinuidade habilitaba ao Concello para esixir unha fianza por cada parcela na que se ían desenvolver os traballos, o que ben podería determinar unha suma desproporcionada e aínda por riba debíase atender ao volume de corta previsto. Neste último aspecto, a fianza podía establecerse entre 500 e 6.000 euros, segundo o volumen de corta estruturada nunha complexa e case que incontrolable distribución por tramos que ían dende 300 a máis de 3.000 metros cúbicos. Iso si, por debaixo dos 20 m3 considerábase autoconsumo (polo tanto, fóra da regulación desta ordenanza).
 
Por iso, coa nova regulación preténdese simplificar o trámite deixando de lado o volume de madeira que se prevé cortar e se establece un mecanismo máis flexible que permita reunir moitos máis predios nunha mesma comunicación previa e que incentive a concentración dos traballos, tomando como referencia dúas posibles situacións: primeira, a contigüidade das fincas e, segunda, a última vía publica de acceso e o polígono catastral ao que estean adscritas. Agora ben e consecuentemente, a fianza se fixa nunha contía media, pois o volume de tala e a presión de cada actividade sobre o medio natural, os bens públicos e as vías públicas que se prevé será maior, de tal xeito que maior ten que ser a garantía media para a súa protección.
 
Por outra banda, articúlase un mecanismo para que as empresas que así o desexen, porque teñan unha previsión de alta actividade ou por calquera outro motivo, poidan depositar unha fianza única para todo o ano natural, que abranguerá todas as operacións que vaian a realizar, tamén con independencia do volume total da corta, e coa consecuente simplificación do trámite da comunicación previa.
 
Dáselle máis énfase ao principal obxectivo da norma coa nova regulación da comunicación ao Concello do momento no que se rematen os traballos. Este é o xeito máis seguro para que a Administración comprobe o cumprimento das obrigas por parte dos interesados e de que coñeza canto antes o estado dos bens afectados e, consecuentemente, proceda o máis axiña posible ou ben á devolución da fianza ou ben a que o responsable atenda por si mesmo o amaño dos danos causados ou finalmente, e noutro caso, se inicie un procedemento de execución subsidiaria.
 
No apartado dedicado as infraccións e sancións axústanse as contías aos límites legalmente previstos para este aspecto no eido local. Así mesmo, a especial relevancia que ten a comunicación previa de inicio dos traballos esténdese á obriga de comunicar o seu remate, de tal xeito que a súa omisión constitúe, por si mesma, unha infracción leve, agravada segundo o valor dos danos causados ou os custos necesarios para a reposición dos bens afectados.

<<  Anterior  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Seguinte  >>