Novas


PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL

PROGRAMA  DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL

(APROL RURAL)

 

Subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da Orde do 14 de xullo de 2016 (DOG nº. 144, do 01/08/16).

 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA

OBRA/SERVIZO A DESENVOLVER

PERSOAL A CONTRATAR

Nº. TRABALLADORES

Recuperación e posta en valor de itinerarios de interese natural e paisaxístico no Concello de Neda.

Albanel Oficial 1ª

1

Peóns

4

 

Polo presente faise público o seguinte:

 

1º.- Consonte coa normativa reguladora do indicado programa, soamente poden participar no proceso de selección aquelas persoas previamente preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego.

 

2º.- Ditas persoas, é dicir as xa preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego para cubrir os citados postos de traballo, teñen á súa disposición, nas oficinas municipais, o procedemento que se seguirá para a selección definitiva.

 

3º.- Independentemente de que reciban ou non aviso telefónico do Concello, convócase a todas as persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego, para comparezan ante o órgano de selección o vindeiro día 8 de novembro, na Casa do Concello, ás horas que seguidamente se indican:

Albanel Oficial 1ª

Ás 10:00 horas

Peóns

Ás 10:45 horas

 

 

 

 

Lémbrase que unicamente se valorarán aquelas circunstancias que estean adecuada e claramente acreditadas. As alegadas e non xustificadas polos aspirantes non serán avaliadas.

 

A documentación acreditativa das circunstancias alegadas poderase presentar antes ou no momento de comparecer ante o órgano de selección.

 

Neda, 28 de novembro de 2016.

O Alcalde,29 de outubro na Casa das Palmeiras. Celebración do MAGOSTO

29 de outubro  na Casa das Palmeiras.

Celebración do MAGOSTO

17.00 h. Maquillaxes e xogos para as nenas e nenos.

18.30 h Percorrido pola rúa Real (acompañados dos maiores) para ver se nalgunha casa nos dan doces.


19.00 h. Degustación de castañas asadas e boliños preñados.


19.30 h. Actuación do grupo CHICULATEDÍA DA BIBLIOTECA (24 de outubro),

Dende a biblioteca municipal queremos celebrar durante toda a semana, o DÍA DA BIBLIOTECA (24 de outubro), agasallando cun libro a aqueles lectores e lectoras de calquera idade que leven un libro en préstamo.ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE NEDA

ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE NEDA
A Consellería de Medioambiente e Ordenación do Territorio emitiu unha orde para que as entidades locais elaboren Estratexias de Sustentabilidade Ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas. Dita estratexia esta cofinanciada con fondos europeos de desenvolvemento rexional (FEDER) no marco operativo Feder Galicia 2014-2020.

O concello de Neda está a elaborar a súa Estratexia de Sustentabilidade Ambiental para contribuír a mellorar o seu comportamento fronte o cambio climático, con base no estado ambiental actual. A estratexia está relacionada, principalmente, coa redución dos gases de efecto invernadoiro e a adaptación aos efectos adversos do cambio climático.

Para a posta en marcha da Estratexia é necesaria a implicación da cidadanía na loita contra o cambio climático, buscar a súa corresponsabilidade, de xeito que modificando os seus hábitos, reduzan emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) e demanden ao resto de axentes (empresas, administracións, etc) unha maior consideración desta problemática nas súas actividades.

A continuación axúntase unha enquisa que resulta imprescindible para o desenvolvemento da Estratexia e que nos permite analizar aspectos como o grao de información e coñecemento sobre o cambio climático, o grao de responsabilidade que está disposto a asumir o cidadán e as tarefas a levar a cabo para lograr a mitigación do cambio climático.

A elaboración da estratexia ambiental do municipio ten como principais obxectivos os seguintes:
-Reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro e adoptar as medidas de adaptación necesarias co fin de reducir a vulnerabilidade aos riscos climáticos.
-Sensibilizar á poboación e fomentala súa participación na loita contra o cambio climático.
-Implicar ao goberno local na tarefa, transversalizando a problemática do cambio climático en tódalas políticas do concello.
-Protexer e recuperar hábitats e sistemas naturais e deter a perda da biodiversidade.
-Acadar metas ambientais:
o Garantir un aire, auga e solo limpo e saudable.
o Xestionar de xeito responsable os recursos naturais e os residuos.
o Protexer a natureza e a biodiversidade, un valor único que se debe potenciar.
o Enfoque común de: equilibrio territorial e mobilidade.
o Limitar na medida do posible a influencia do cambio climático.

Cubrir a enquisa aqúiExecución das obras de PAVIMENTACIÓN DOS CAMIÑOS MACIÑEIRA A ESCORIAL E LIÑARES A GALANOS”

Execución das obras de PAVIMENTACIÓN DOS CAMIÑOS MACIÑEIRA A ESCORIAL E LIÑARES A GALANOS”

-INCLUÍDAS NO PLAN MARCO: MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016-.

Este Concello executou as indicadas obras, subvencionadas por Agader ao abeiro do citado Plan Marco expediente nº.: PM14-32132-0200, sendo o orzamento presentado e aprobado o seguinte:

Partida

Orz. Present. (S/IVE)

Orz. Present. (C/IVE)

Orzamento Aceptado

Obra Civil

64.172,01 €

77.648,13 €

50.738,00 €

Control de Calidade das Obras

294,87 €

356,79 €

0,00 €

TOTAIS

64.466,88 €

78.004,92 €

50.738,00 €

Ditas obras realizounas a empresa “PROYECTOS ZENALE, S.L., adxudicadas, previo o correspondente procedemento de contratación, pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 8 de agosto de 2015, no importe ofertado de 40.593,03 € IVE incluído (33.547,96 € sen IVE).

 


<<  Anterior  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | Seguinte >>