Áreas de xestión municipal

 

Urbanismo


Titular da Área de  Urbanismo: o Alcalde

D. Ángel Alvariño Saavedra (PSdG-PSOE)

Composición do Servizo de Urbanismo:

Arquitecto :  D. Francisco J. Cernadas  Veiga

Arquitecto Oficina de Rehabilitación  (Oficina do A.R.I.):  D. Francisco Cernadas Veiga

Funcionario adscrito a Servicios Técnicos: Dª. Manuela León González 

Avda. de Alxeciras, 34  Praza del Concello, 15510 NedaSERVIZOS – URBANISMO – NORMATIVA
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es


SERVIZOS – URBANISMO – ENLACES DE INTERESE

Goberno de Galicia
 http://www.xunta.es
Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
 http:// www. igvs.xunta.es
Catastro
 http://ovc.catastro.meh.es/
Ministerio dA Vivenda
 http://www.mviv.es/es/index.php
Diario Oficial de Galicia 
http://www.xunta.es/diario-oficial
Boletín Oficial do Estado 
http://www.boe.es/g/es/
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 
http://www.coag.es/
Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia 
http://www.coaatac.org

 

Facenda, Servicios Sociais, Igualdade e Terceira Idade


Concelleira de Facenda, Servizos Sociais, Igualdade e Terceira Idade:

Dª Ana Rosa Pena Barcia  (PSdG-PSOE)

Traballo Social

- Servizo de Información e Orientación para tódolos veciños en xeral.

- Tramitación de axudas específicas destiñadas a determinados sectores da población: 3ª  Idade, infancia, minusválidos, familia, drogodependencias…

- Servizo de axuda a domicilio ás familias.

- Servizo de teleasistencia localizadas por G.P.S. para personas con demenza.

Lugar: Casa do Concello

Praza del Concello , s/n

15510 Neda

Telf: 981 380 039

Asesores Técnicos e Xurídicos:

Secretario Xeral do Concello

Interventor Municipal

Asistenta Social

Educadora Familiar

Composición de Facenda:

Interventor  Municipal: Dª Sonia Lorenzo Barbeito

Funcionario adscrito Hacienda:  D. Manuel Sanesteban

 

Composición da área de Servizos Sociais, Igualdade e Terceira dad:

Asesores Técnicos y Jurídicos:

Secretario General  del Concello

Interventor Municipal

Arquitecto Municipal

Asistenta Social: Dª Marián Dobarro

Educadora familiar: Dª Celia Vazquez Sabín

Funcionario adscrito:   D. Santiago Baamonde.

Plaza del Concello, s/n

15510 Neda

 Avda. de Algeciras, 34  Plaza del Concello, 15510 Neda

Telf: 981 380 039

 

Medio Rural, Relacións coas Asociacións, Traballo y Sanidade


Titular da Área de  Medio Rural, Relacións coas Asociacións, Traballo e Sanidade

D. Gonzalo Ferreiro Rego (PSdG-PSOE)

Atende os asuntos relativos a todo o relacionado co Medio Rural deste Concello. Realiza a función de coordinar as distintas Asociacións de Neda, así como de informalas de tódalas subvencións e axudas ás que podan optar.

- Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, de proxectos empresariales, de

promoción económica local e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbito local.

- Difusión e estímulo de potenciais  oportunidades de creación de actividade entre os

desempregados, promotores e  emprendedores, así como institucións colaboradoras, mediante accións de sensibilización cara á promoción dunha maior  conciencia empresarial como oportunidade de emprego.

- Acompañamento técnico no nicio de proxectos empresariales para a súa consolidación

en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade

técnica, económica e financiera e, en xeral, sobre los plans de lanzamento das empresas.

- Apoio técnico a  promotores das empresas  constituidas durante as primeiras etapas de funcionamiento.

- Calquera ación que contribúa á promoción e implantación de políticas activas de emprego.


Casa do Concello – Planta 1ª

 Avda. de Algeciras, 34  Plaza do Concello, 15510 Neda

Telf: 981 380 039

Atende los asuntos relativos la xestión  e dirección dos Servizos de Saúde e Sanidade Pública

Asesores Técnicos e Xurídicos:

Secretario Xeral  do Concello

Interventor Municipal

Arquitecto Municipal

Composición do servizo:

Asistenta Social: Dª Marián Dobarro

Educadora familiar: Dª Celia Vazquez Sabín

Funcionario adscrito:   D. Santiago Baamonde.

Plaza del Concello, s/n

15510 Neda

Telf: 981 380 039

Asesores Técnicos e Xurídicos:

Secretario Xeral  do Concello

Interventor Municipal

Arquitecto Municipal

SERVICIO DE MEDIO RURAL e RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES

Composición do servizo:

Interventor  Municipal: Dª Sonia Lorenzo Barbeito

Funcionario adscrito:   D. Eulogio Rodríguez

Praza del Concello, s/n

15510 Neda

 

Telf: 981 380 039

 

Centro de Saúde de Neda

Teléfono: 981 38 02 97

 

Dirección: Albarón s/n - 15510, Neda

 

Industria, Comercio, Xuventude e Medioambiente


Titular da Área de Industria, Comercio, Xuventude e Medioambiente:

Dª María Begoña Balsa Alonso (PSdG-PSOE)

Avda. de Alxeciras, 34  Plaza del Concello, 15510 Neda

 

Obras, Servizos, Parques e Xardíns


Titular da Área de Obras, Servizos, Parques e Xardíns

D. Ángel García Cordero (PSdG-PSOE)

Atinde os asuntos relativos ás obras e servizos, ó mantemento e mejora das obras municipais,  redes de abastecemento e saneamento, da recollida de residuos urbás, limpieza vial, adecentamento e mantemento de parques e xardíns, etc.

Composición do Servizo de Urbanismo:

Funcionario adscrito a Servicios Técnicos: D.Samuel Martínez - Técnico de mantemento

Asesores Técnicos y Jurídicos:

Secretario General  del Concello

Arquitecto Municipal

SERVICIO DE OBRAS,  SERVICIOS,  PARQUES Y JARDINES

Composición del servicio:

Arquitecto Municipal

Funcionarios adscritos

 

Avda. Alxeciras, 34

Praza del Concello , s/n

15510 Neda

Telf: 981 380 039Educación, Cultura, Patrimonio Histórico e Turismo


Titular da Área de  Educación, Cultura, Patrimonio Histórico e Turismo

Dª. Cristina Bouza Bellón (BNG)

Coordinadora Cultural : Dª Natividad Villaamil Abad

Casa de la Cultura/Alxeciras, 61,

C.P. 15510-Neda-A Coruña.

Telf.981.390233

Fax.981.390249

Correo electrónico: cultura@neda.dicoruna.es

SECCIÓN CULTURA:

- Casa da Cultura:   Oficinas, Biblioteca, Salón de actos, Aula Informática, Arquivoo histórico, “Revista de Neda”

 - Casa das Palmeras:   Exposicioóns, conferencias, presentacións, etc.

-  Biblioteca rural A.VV. Anca.

- Biblioteca rural A.VV. Viladonelle

SECCIÓN EDUCACIÓN:

- Colexio Público C.E.I.P. San Isidro.

- Colexio Público C.E.I.P. Maciñeira.

- I.E.S.  Fernando Esquío.

 

Transportes, Seguridade Cidadá, Protección Civil e Deportes


Titular da Área de Transportes, Seguridade Ciudadá, Protección Civil e Deportes

D. Antonio Seijo Martínez (Converxencia Galega)

Atende os asuntos relativos ós servizos de Policía Local, Protección Civil, Seguridade e Tráfico, Transporte metropolitano, 

Asesores Técnicos e Xurídicos:

Secretario Xeral  do Concello

Interventor Municipal

Arquitecto Municipal

SERVIZO DE SEGURIDADE  CIDADÁ E DEPORTES

Composición do servizo:

Policía Local:

Xefe Policía Local: D. José Ramón Seijo Martínez

Xefe Agrupación Protección Civil: D: Adolfo Picos Rodríguez

Funcionario adscrito:   D. Santiago Baamonde.

Praza do Concello, s/n

15510 Neda

Telf: 981 380 039

Convocatorias relativas a xestión municipal

Non existen convocatorias neste momento