AUDIENCIA PREVIA PROXECTO DE ORDENANZA XERAL REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS

De acordo co artigo 133.1 da lei 39/2015 de 1 de Outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas substánciase audiencia pública en relación co proxecto de ordenanza xeral reguladora de prezos públicos.

Adxúntase proxecto de ordenanza, informe de intervención.

Os interesados disporán dun prazo de 15 días naturais para que se podan realizar as suxestións ou propostas que se teñan por convintes.